Thaiksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Distinguido Señor:
เรียน คุณผู้ชาย
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
เรียน คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
เรียน ท่านทั้งหลาย
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
เรียนคุณ สมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standardimalli työhakemukseen
Quisiera postularme para el puesto de...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standardialoitus työhakemuksessa
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mis puntos fuertes son...
จุดแข็งของฉันคือ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mi área de conocimiento es...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Tengo un manejo excelente de...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Manejo el... en un contexto de trabajo.
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excelentes habilidades de comunicación
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Razonamiento deductivo
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Razonamiento lógico
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Capacidad de análisis
ทักษะในการวิเคราะห์
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Buena comunicación interpersonal
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Aptitudes de negociación
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Habilidad para hablar en público
ทักษะในการนำเสนอ
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Encontrará mi currículo adjunto.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Las referencias pueden ser solicitadas a...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Se despide cordialmente,
ด้วยความเคารพ
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
ด้วยความเคารพ
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
ด้วยความเคารพ
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys