Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Distinguido Señor:
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
Hyvä John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardimalli työhakemukseen
Quisiera postularme para el puesto de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardialoitus työhakemuksessa
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mis puntos fuertes son...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mi área de conocimiento es...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Tengo un manejo excelente de...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Minulla on hyvät perustaidot...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excelentes habilidades de comunicación
Erinomainen kyky kommunikoida
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Razonamiento deductivo
Deduktiivinen ajattelu
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Razonamiento lógico
Looginen ajattelu
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Capacidad de análisis
Analyyttiset taidot
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Buena comunicación interpersonal
Hyvät ihmissuhdetaidot
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Aptitudes de negociación
Neuvottelukyvyt
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Habilidad para hablar en público
Esiintymistaidot
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Encontrará mi currículo adjunto.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Suosituksia voi pyytää...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Olen saatavilla haastatteluun...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Se despide cordialmente,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys