Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jag skriver gällande er annons på ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardimalli työhakemukseen
Quisiera postularme para el puesto de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardialoitus työhakemuksessa
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mis puntos fuertes son...
Mina främsta styrkor är ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mi área de conocimiento es...
Mitt kompetensområde är ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Tengo un manejo excelente de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jag är en erfaren användare av ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excelentes habilidades de comunicación
Utmärkt kommunikationsförmåga
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Razonamiento deductivo
God slutledningsförmåga
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Razonamiento lógico
Logiskt tänkande
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Capacidad de análisis
Analytisk förmåga
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Buena comunicación interpersonal
Bra samarbetsförmåga
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Aptitudes de negociación
Bra förhandlingsteknik
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Habilidad para hablar en público
Bra presentationsteknik
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Encontrará mi currículo adjunto.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Las referencias pueden ser solicitadas a...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
Vördsamt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys