Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardimalli työhakemukseen
Quisiera postularme para el puesto de...
我想申请...一职
Standardialoitus työhakemuksessa
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
我对此工作很感兴趣,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
我想为您工作,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mis puntos fuertes son...
我的强项是...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
我很适合这个职位,因为...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mi área de conocimiento es...
我的专长是…
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
即使在压力下我也能保持高标准。
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
我的母语是...,但我也会说...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Tengo un manejo excelente de...
我熟练掌握...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Manejo el... en un contexto de trabajo.
我能用...语进行工作交流
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
我在...领域有...年工作经验
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
我是...的熟练使用者
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
我相信我是...和...技能的良好结合
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excelentes habilidades de comunicación
出色的沟通技能
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Razonamiento deductivo
演绎推理能力
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Razonamiento lógico
逻辑性思考
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Capacidad de análisis
分析技能
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Buena comunicación interpersonal
良好的人际交往技能
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Aptitudes de negociación
谈判技能
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Habilidad para hablar en público
观点陈述能力
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Encontrará mi currículo adjunto.
附件中含有我的个人简历。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Las referencias pueden ser solicitadas a...
可以从...处获得推荐信
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
我可以在...的时候接受面试
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Se despide cordialmente,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys