Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
I am writing in response to your advertisement posted on…
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
I refer to your advertisement in…dated… .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardimalli työhakemukseen
I would like to apply for the position of…
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardialoitus työhakemuksessa
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

I am particularly interested in this job, as…
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
I would like to work for you, in order to…
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
My strengths are…
Vahvuuksiini kuuluvat...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
I would be well suited to the position because…
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Although I have no previous experience in…, I have had…
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
My area of expertise is…
Asiantuntemukseni keskittyy...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Whilst working at… I became highly competent in…
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Even under pressure I can maintain high standards.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

My native language is…, but I can also speak…
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
I have an excellent command of…
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
I have a working knowledge of…
Minulla on hyvät perustaidot...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
I have …years experience of working…
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
I am an experienced user of…
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
I believe I possess the right combination of...and… .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excellent communication skills
Erinomainen kyky kommunikoida
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deductive reasoning
Deduktiivinen ajattelu
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logical thinking
Looginen ajattelu
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytical skills
Analyyttiset taidot
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Good interpersonal skills
Hyvät ihmissuhdetaidot
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Negotiation skills
Neuvottelukyvyt
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Presentation skills
Esiintymistaidot
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Please find my résumé / CV attached.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
I can supply references from…if required.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
References can be requested from…
Suosituksia voi pyytää...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
I am available for interview on…
Olen saatavilla haastatteluun...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys