Koreaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Dear Sir,
존경하는 관계자 분께
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
존경하는 관계자 분께
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
존경하는 관계자 분께
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
존경하는 관계자 분(들)께
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
To whom it may concern,
존경하는 관계자 분(들)께
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
존경하는 김철수 님께
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
존경하는 김희연 님께
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
존경하는 김희연 님께
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
존경하는 김희연 님께
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
친애하는 최현우님께
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
I am writing in response to your advertisement posted on…
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
I refer to your advertisement in…dated… .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardimalli työhakemukseen
I would like to apply for the position of…
...에 지원하고 싶습니다.
Standardialoitus työhakemuksessa
Currently I am working for… and my responsibilities include…
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

I am particularly interested in this job, as…
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
I would like to work for you, in order to…
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
My strengths are…
저의 장점은 ... 입니다.
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
I would be well suited to the position because…
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Although I have no previous experience in…, I have had…
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
My area of expertise is…
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Whilst working at… I became highly competent in…
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Even under pressure I can maintain high standards.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

My native language is…, but I can also speak…
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
I have an excellent command of…
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
I have a working knowledge of…
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
I have …years experience of working…
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
I am an experienced user of…
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
I believe I possess the right combination of...and… .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excellent communication skills
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deductive reasoning
추론 이해 능력
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logical thinking
논리적인 사고능력
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytical skills
분석 능력
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Good interpersonal skills
좋은 사교성
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Negotiation skills
협정 능력
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Presentation skills
프리젠테이션 능력
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Please find my résumé / CV attached.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
I can supply references from…if required.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
References can be requested from…
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
I am available for interview on…
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Yours faithfully,
... (이름) 드림
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
... (이름) 드림
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
감사합니다. ...씨.
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys