Hollanniksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Dear Sir,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardimalli työhakemukseen
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardialoitus työhakemuksessa
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys