Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Это можно предположить, исходя из того, что...
... on nähtävissä, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Как можно заметить, исходя из..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Aineisto viittaa siihen, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Цифровые данные обнаруживают, что...
Luvut osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... хорошо сочеталось с ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Как мы и предполагали...
Kuten ennustettu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Статистика показывает, что...
Tilastot näyttävät, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Согласно статистике...
Tilastojen mukaan...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Статистиически...
Tilastollisesti puhuen...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista