Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det framgår av ... att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Как можно заметить, исходя из..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Цифровые данные обнаруживают, что...
Siffrorna avslöjar att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... хорошо сочеталось с ...
... var positivt korrelerade med ....
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Как мы и предполагали...
Som förutspått, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Статистика показывает, что...
Statistiken visar att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Согласно статистике...
Enligt statistiken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Статистиически...
Rent statistiskt sett ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista