Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Это можно предположить, исходя из того, что...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Dane te zdają się sugerować, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Цифровые данные обнаруживают, что...
Dane wykazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z danych wynika, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... хорошо сочеталось с ...
...był dodatnio skorelowany z...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Как мы и предполагали...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Статистика показывает, что...
Statystyki pokazują, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Согласно статистике...
Według statystyk...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Статистиически...
Statystycznie rzecz biorąc...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista