Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

To může být vidět z..., že...
Det kan ses ud fra... at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak je možno vidět z..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zdá se, že údaje naznačují...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Čísla ukazují, že...
Figurerne afslører at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z údajů je zřejmé, že...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...pozitivně koreloval(a) s...
... var absolut korreleret med...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak se dalo předpokládat,...
Som forudset,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Dané statistiky ukazují, že...
Statistikkerne viser at...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Podle daných statistických údajů...
I følge statistikkerne...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisticky řečeno...
Statistisk set...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista