Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

To může být vidět z..., že...
On peut voir avec... que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak je možno vidět z..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zdá se, že údaje naznačují...
Les informations semblent suggérer que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Čísla ukazují, že...
Les chiffres révèlent que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z údajů je zřejmé, že...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Plusieurs résultats notables furent...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Výsledky této studie ukazují, že...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...pozitivně koreloval(a) s...
Une corrélation fut établie entre...et...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak se dalo předpokládat,...
Comme prévu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Dané statistiky ukazují, že...
Les statistiques montrent que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Podle daných statistických údajů...
Selon les statistiques...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisticky řečeno...
Statistiquement parlant...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista