Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

To může být vidět z..., že...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak je možno vidět z..., ...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zdá se, že údaje naznačují...
这些数据可以表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Čísla ukazují, že...
数据表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z údajů je zřejmé, že...
从这些数据可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Některé pozoruhodné výsledky byly...
几个值得注意的结果是...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Výsledky této studie ukazují, že...
目前研究结果表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...的数字上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
与...有关的数据...上升/下降了
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...pozitivně koreloval(a) s...
...和...呈正相关
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak se dalo předpokládat,...
正如所预测的,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
此发现进一步确认X的主张,即...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Dané statistiky ukazují, že...
统计数据显示...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Podle daných statistických údajů...
根据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
通过数据统计,可以看出...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisticky řečeno...
据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
据统计数据,我们可以推测...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista