Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

To může být vidět z..., že...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak je možno vidět z..., ...
Come si può osservare da...., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zdá se, že údaje naznačují...
I dati sembrano suggerire che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Čísla ukazují, že...
I grafici rivelano che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z údajů je zřejmé, že...
Dal grafico si rende evidente che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alcuni dati degni di nota sono...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Výsledky této studie ukazují, že...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...pozitivně koreloval(a) s...
... è direttamente proporzionale a...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak se dalo předpokládat,...
Come già annunciato...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Dané statistiky ukazují, že...
La statistica mostra che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Podle daných statistických údajů...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisticky řečeno...
Parlando in termini statistici...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista