Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

To může být vidět z..., že...
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak je možno vidět z..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zdá se, že údaje naznačují...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Čísla ukazují, že...
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z údajů je zřejmé, že...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Výsledky této studie ukazují, že...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...pozitivně koreloval(a) s...
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak se dalo předpokládat,...
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Dané statistiky ukazují, že...
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Podle daných statistických údajů...
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statisticky řečeno...
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista