Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det kan ses ud fra... at...
... on nähtävissä, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Aineisto viittaa siihen, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Figurerne afslører at...
Luvut osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var absolut korreleret med...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som forudset,...
Kuten ennustettu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistikkerne viser at...
Tilastot näyttävät, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
I følge statistikkerne...
Tilastojen mukaan...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisk set...
Tilastollisesti puhuen...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista