Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det kan ses ud fra... at...
Det framgår av ... att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Figurerne afslører at...
Siffrorna avslöjar att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var absolut korreleret med...
... var positivt korrelerade med ....
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som forudset,...
Som förutspått, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistikkerne viser at...
Statistiken visar att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
I følge statistikkerne...
Enligt statistiken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisk set...
Rent statistiskt sett ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista