Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det kan ses ud fra... at...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Hvilket kan ses ud fra..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Raaka-aineiston kuvaileminen
Det ser ud til at dataene foreslår at...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Figurerne afslører at...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
・・・・という注目すべき結果になった。
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var absolut korreleret med...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som forudset,...
予想通り、・・・・
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dette resultat styrker X's påstand om at...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistikkerne viser at...
・・・・ということをこの統計は示している。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
I følge statistikkerne...
統計によると、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisk set...
統計的に見て、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista