Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... хорошо сочеталось с ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
Как мы и предполагали...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
Статистика показывает, что...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
Согласно статистике...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Статистиически...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista