Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
To může být vidět z..., že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
Zdá se, že údaje naznačují...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
Čísla ukazují, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z údajů je zřejmé, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Výsledky této studie ukazují, že...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...pozitivně koreloval(a) s...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
Dané statistiky ukazují, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
Podle daných statistických údajů...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Statisticky řečeno...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista