Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
Det kan ses ud fra... at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
Figurerne afslører at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var absolut korreleret med...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
Som forudset,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
Statistikkerne viser at...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
I følge statistikkerne...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Statistisk set...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista