Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Wie ... zeigt, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
Die Zahlen legen offen, dass...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... korreliert positiv mit... .
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
Wie prognostiziert, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Rein statistisch gesehen,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista