Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
Din faptul că...reiese...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
După cum putem observa din...,....
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
Datele par să sugereze faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...a fost corelat pozitiv cu...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
După cum am anticipat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
Statisticile demonstrează faptul că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
Conform statisticilor...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Din punct de vedere statistic...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista