Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
Pode ser visto de/do/da...que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
Os dados sugerem que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
A figura revela que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alguns números significativos foram...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...foi positivamente correlacionado com...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
Como previsto,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
As estatísticas mostram que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
De acordo com as estatísticas...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Estatisticamente falando...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista