Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Come si può osservare da...., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
I dati sembrano suggerire che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
I grafici rivelano che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
Dal grafico si rende evidente che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alcuni dati degni di nota sono...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... è direttamente proporzionale a...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
Come già annunciato...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
La statistica mostra che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Parlando in termini statistici...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista