Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
A partir de... se puede observar que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como se puede ver en...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
Los datos parecen sugerir que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
La figuras revelan que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
Con base en las figuras se puede notar que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Varios resultados relevantes fueron...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... fue asociado positivamente con...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
Como se predijo...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
Las estadísticas muestran que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
Según las estadísticas,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Desde el punto de vista estadístico...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista