Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista