Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Det framgår av ... att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Wie ... zeigt, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Die Zahlen legen offen, dass...
Siffrorna avslöjar att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... korreliert positiv mit... .
... var positivt korrelerade med ....
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Wie prognostiziert, ...
Som förutspått, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Statistiken visar att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Enligt statistiken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rein statistisch gesehen,...
Rent statistiskt sett ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista