Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
... хорошо сочеталось с ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
Как мы и предполагали...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
Статистика показывает, что...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
Согласно статистике...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
Статистиически...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista