Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
...'den görülebileceği üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
Sayılar gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
İstatistiklere göre ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista