Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
ตามสถิติ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
พูดอย่างสถิติ
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista