Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista