Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
Dane wykazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z danych wynika, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
...był dodatnio skorelowany z...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
Statystyki pokazują, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
Według statystyk...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista