Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista