Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
予想通り、・・・・
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
統計によると、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
統計的に見て、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista