Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
Come si può osservare da...., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
I dati sembrano suggerire che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
I grafici rivelano che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Dal grafico si rende evidente che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alcuni dati degni di nota sono...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
... è direttamente proporzionale a...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
Come già annunciato...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
La statistica mostra che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
Parlando in termini statistici...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista