Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
A partir de... se puede observar que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como se puede ver en...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
Los datos parecen sugerir que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
La figuras revelan que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Varios resultados relevantes fueron...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
... fue asociado positivamente con...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
Como se predijo...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
Las estadísticas muestran que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
Según las estadísticas,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
Desde el punto de vista estadístico...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista