Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Raaka-aineiston kuvaileminen
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Som förutspått, ...
As predicted, …
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista