Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Din faptul că...reiese...
Det framgår av ... att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
După cum putem observa din...,....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Datele par să sugereze faptul că...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Siffrorna avslöjar att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...a fost corelat pozitiv cu...
... var positivt korrelerade med ....
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
După cum am anticipat,...
Som förutspått, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statisticile demonstrează faptul că...
Statistiken visar att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Conform statisticilor...
Enligt statistiken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Din punct de vedere statistic...
Rent statistiskt sett ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista