Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Din faptul că...reiese...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen
După cum putem observa din...,....
...에서 보다시피, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Datele par să sugereze faptul că...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...a fost corelat pozitiv cu...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
După cum am anticipat,...
예상 했던 데로, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statisticile demonstrează faptul că...
통계자료에 따르면...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Conform statisticilor...
통계에 의하면,
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Din punct de vedere statistic...
통계적으로 말하면,
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista