Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Din faptul că...reiese...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
După cum putem observa din...,....
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Datele par să sugereze faptul că...
这些数据可以表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
数据表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
从这些数据可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
几个值得注意的结果是...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
目前研究结果表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...的数字上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
与...有关的数据...上升/下降了
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...a fost corelat pozitiv cu...
...和...呈正相关
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
După cum am anticipat,...
正如所预测的,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
此发现进一步确认X的主张,即...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statisticile demonstrează faptul că...
统计数据显示...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Conform statisticilor...
根据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
通过数据统计,可以看出...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Din punct de vedere statistic...
据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
据统计数据,我们可以推测...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista