Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

On peut voir avec... que...
...'den görülebileceği üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Comme il peut être vu avec..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les informations semblent suggérer que...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les chiffres révèlent que...
Sayılar gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Au regard des chiffres, il est clair que...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Plusieurs résultats notables furent...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Une corrélation fut établie entre...et...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Comme prévu, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Les statistiques montrent que...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Selon les statistiques...
İstatistiklere göre ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Au regard des statistiques, on peut observer que...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistiquement parlant...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista