Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

On peut voir avec... que...
... on nähtävissä, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Comme il peut être vu avec..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les informations semblent suggérer que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les chiffres révèlent que...
Luvut osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Au regard des chiffres, il est clair que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Plusieurs résultats notables furent...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Une corrélation fut établie entre...et...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Comme prévu, ...
Kuten ennustettu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Les statistiques montrent que...
Tilastot näyttävät, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Selon les statistiques...
Tilastojen mukaan...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistiquement parlant...
Tilastollisesti puhuen...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista