Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

On peut voir avec... que...
Det framgår av ... att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Comme il peut être vu avec..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les informations semblent suggérer que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les chiffres révèlent que...
Siffrorna avslöjar att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Au regard des chiffres, il est clair que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Plusieurs résultats notables furent...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Une corrélation fut établie entre...et...
... var positivt korrelerade med ....
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Comme prévu, ...
Som förutspått, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Les statistiques montrent que...
Statistiken visar att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Selon les statistiques...
Enligt statistiken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistiquement parlant...
Rent statistiskt sett ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista