Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

On peut voir avec... que...
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Comme il peut être vu avec..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les informations semblent suggérer que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Les chiffres révèlent que...
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Au regard des chiffres, il est clair que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Plusieurs résultats notables furent...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Les résultats de la présente étude démontrent que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Une corrélation fut établie entre...et...
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Comme prévu, ...
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Les statistiques montrent que...
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Selon les statistiques...
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistiquement parlant...
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista