Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista