Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Pode ser visto de/do/da...que...
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Como pode ser observado em/no/na...
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Os dados sugerem que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
A figura revela que...
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
De acordo com as figuras, é evidente que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Alguns números significativos foram...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Os resultados do presente estudo demostram que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...foi positivamente correlacionado com...
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Como previsto,...
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

As estatísticas mostram que...
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
De acordo com as estatísticas...
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Estatisticamente falando...
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista