Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Det framgår av ... att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Siffrorna avslöjar att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... var positivt korrelerade med ....
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Som förutspått, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statistiken visar att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Enligt statistiken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Στατιστικά μιλώντας...
Rent statistiskt sett ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista