Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Din faptul că...reiese...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
După cum putem observa din...,....
Raaka-aineiston kuvaileminen
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Datele par să sugereze faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...a fost corelat pozitiv cu...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
După cum am anticipat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statisticile demonstrează faptul că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Conform statisticilor...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Στατιστικά μιλώντας...
Din punct de vedere statistic...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista