Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Jak można zauważyć na... , ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Dane te zdają się sugerować, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Dane wykazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Z danych wynika, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Kilka godnych uwagi wyników...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...był dodatnio skorelowany z...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statystyki pokazują, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Według statystyk...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Στατιστικά μιλώντας...
Statystycznie rzecz biorąc...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista